Week 16 (4 feb)

Thema: Jezus doet onomwonden wat Hem te doen staat

 

Inleiding

Aan het begin van de overweging mijn hart vrijmaken voor Hem, “die mij heeft liefgehad”. Bij Hem mijn geest laten rusten.

Zien hoe Hij mij ziet, als een genodigde voor het bruiloftsmaal met zijn Zoon.

Ik heb een plaatsje in het Hart van Zijn beminde Zoon.

Jezus heeft het over een bruiloftsmaal. Wij zijn de bruid. Als bruidegom is Hij de enige.

 

Lied: Take, o take me as I am

https://www.youtube.com/watch?v=kNBrRyIolsY

 

Take, o take me as I am.

Summon out what I shall be.

Set your seal upon my heart

And live in me.

 

Tekst: Lc.14, 12-24

12 In die tijd zei Jezus tot de Farizeeër die Hem aan tafel 
     had genodigd: Wanneer gij een middag- of avondmaal
     geeft, nodig dan niet uw vrienden, broers en
     bloedverwanten uit en ook geen rijke buren. Het zou
     kunnen zijn dat zij  op hun beurt u uitnodigen en dat gij
     het dus terugkrijgt.
13 Maar als ge een gastmaal geeft, nodig dan armen,
     gebrekkigen, kreupelen en blinden uit.
14 Gelukkig zult ge zijn omdat zij het u niet kunnen
      vergelden. Het zal u vergolden worden bij de
      opstanding van de rechtvaardigen."
15 Een der tafelgenoten die dit hoorde, zei tot Hem:
     „Gelukkig al wie zijn maaltijd zal houden in het Rijk
     Gods."

16 Hij antwoordde hem: „Zeker iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten.

17 Op het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaar om aan de genodigden te zeggen:

     ‘Komt, alles is gereed’.

18 Maar zij begonnen zich allen opeens te verontschuldigen.

     De eerste liet hem zeggen: ‘Ik heb een akker gekocht en moet die noodzakelijk

     gaan bekijken; ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen’.

19 Een tweede zei: ‘Ik heb vijf span ossen gekocht en moet ze gaan proberen;

     ik verzoek u mij wel te willen verontschuldigen’.

20 Weer een ander: ‘Ik ben zo pas getrouwd ; daarom kan ik niet komen’.

21 Bij zijn thuiskomst bracht die dienaar dat alles aan zijn meester over.

     Nu ontstak de heer des huizes in toorn en beval aan zijn dienaar: ‘Haast je naar de

     straten en stegen van de stad en breng de armen, gebrekkigen, blinden en

     kreupelen hier binnen’.

22 Toen de dienaar hem zei ‘Heer, wat gij bevolen hebt is gebeurd en nog is er

      plaats’,

23 droeg de heer zijn dienaar op: ‘Ga naar de wegen en de binnenpaden en nodig de

     mensen dringend uit binnen te komen, want mijn huis moet vol worden.

24 Ik zeg u: Geen enkel van de mannen die het eerst genodigd waren, zal van mijn

     feestmaal proeven’."

 

Meditatie

 

1.”Zij hielden Hem voortdurend in het oog”.  Maar Hij hen ook, want Hij ziet precies waar wie plaats ging nemen. Hoe gedraag je je ten opzichte van anderen?  Zijn bij ons de beste  plaatsen bij je eigen kring van vrienden en weldoeners? “Niet doen”, zegt Jezus. Hoe vaak zijn je “vrienden’, die je van God en de ware echte liefde afhouden, die je omgang beperken tot een eigen gesloten leefwereld van eigen behoeften en belangen. Daardoor zie je God en zijn liefde minder.

 

2.Jezus maakt open en schept licht. Wat zie je in Gods licht?

De aardse werkelijkheid van relaties vanuit de hemel, als hemelingen. Wat en hoe is dan de aardse werkelijkheid. Jezus ziet het aardse samenzijn in het licht van de hemelse bruiloft, van die van God en al Zijn mensenkinderen. Van dichtbij en ver af.

 

3.Dan zie je dat wie de minste plaats inneemt, zich niet boven anderen verheft en in zijn verhouding tot anderen gering denkt over zichzelf, de beste gesteltenis van hart heeft voor de Heer. Zo’n iemand zal dan ook ontvangen, ja die kan pas ontvangen de liefde van de hemelse bruidegom.

 

4. Niemand heeft meer reden om ons dit voor te houden dan Jezus, die immers zelf aan het kruis voor ons voorgoed de minste plaats heeft ingenomen. Hij heeft zelfs de goede moordenaar en zondaars uitgenodigd toen wij alles behalve zijn “vrienden” waren, maar “armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden.” Zijn liefde en Zijn  hart maken het verschil in onze omgang met elkaar.

 

5. Bezie je leven: al je menselijke verhoudingen en omstandigheden. Probeer met het licht van het Evangelie hoe je daarin met Hem in geduld en vertrouwen samen kunt zijn, samen kunt wonen en samen kunt leven.

Dat ons de genade van liefde moge worden gegeven niet op deze aarde te zijn opgesloten, maar hier al de hemel te beleven van een goddelijke bruiloftsmaal. Dat we zo met elkaar omgaan, dat we altijd ter communie  mogen en kunnen gaan.

 

Ter afsluiting: woorden van vertrouwen en hartelijkheid als gebedjes met Jezus en tot Zijn en onze Vader.  “Maak mijn hart gelijkvormig aan Uw hart.”

 

 

Lied: Take, o take me as I am

Take, o take me as I am.

Summon out what I shall be.

Set your seal upon my heart

And live in me.