Week 27 (22 apr)

Thema: DE DOOD OVERWONNEN

 

Lied: Deze wereld omgekeerd

1.        

De wijze woorden en het groot vertoon

de goede sier van goede werken

de ijdelheden op hun pauwentroon

de luchtkastelen van de sterken

al wat hoog staat aangeschreven

zal Gods woord niet overleven

hij wiens kracht in onze zwakheid woont

beschaamt de ogen van de sterken.

 

2.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:

dat lachen zullen zij die wenen; dat

wonen zal wie hier geen woonplaats heeft

dat dorst en honger zijn verdreven -

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn

die geen vader was zal vader zijn

mensen zullen andere mensen zijn

de bierkaai wordt een stad van vrede.

 

3.

Wie denken durft dat deze droom het houdt

een vlam die kwijnt maar niet zal doven

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt

al komt de onderste steen boven:

die zal kreunen onder zorgen

die zal vechten in 't verborgen

die zal waken tot de morgen dauwt -

hij zal zijn ogen niet geloven.

 

 

Tekst: Mattheus 28, 1-10

 

01        Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week,

            kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.

02        Plotseling ontstond er een hevige aardbeving

            en een engel van de Heer daalde uit de hemel,

            kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer.

03        Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw.

04        De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven

            en het leven scheen uit hen geweken.

05        De engel sprak de vrouwen aan en zei:

            "Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.

06        Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft;

            komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft.

07        Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen:

            Hij is verrezen van de doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea;

            daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen."

08        Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde,

            en haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.

09        En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: "Weest gegroet."

            Zij traden op Hem toe, omklemde zijn voeten en aanbaden Hem.

10        Toen sprak Jezus tot hen: "Weest niet bevreesd.

            Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen

            dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien."

     

Meditatie

 

0.         In aanwezigheid van de Heer die met vriendelijkheid naar mij kijkt.

     

1.         Twee vrouwen naar het graf.

            Wat voorafging. In grafspelonk. Molensteen ervoor. Verzegeld.

            Gewapende bewakers. Menselijkerwijs ondoordringbaar/onomkeerbaar.

            Hoe gaan zij naar het graf?

     

2.         Beving. Werkt door in de soldaten. ‘Als de dood’.

            Steen weg. Verzegeling verbroken.

            Hemelse krachten... Dood overwonnen!

            (‘Hemelse krachten’ zijn naastenliefde, barmhartigheid, genade:

            sterker dan wat menselijkerwijs ondoordringbaar/onomkeerbaar is.)

            Deze wereld omgekeerd.

            Wel eens meegemaakt?

     

3.         Nog meer omgekeerde wereld:

            twee vrouwen getuigen (niet mannen).

            (In die cultuur!)

            Eerste zendelingen.

     

4.         ‘Gaat aan mijn broeders vertellen...’ Broeders!?

            Laatste dat we hoorden over die ‘broeders’:

            Gevlucht; Jezus in de steek latend

            Simon Petrus zou zijn leven geven... (angst - dienstmeisje)

            Drie jaar mee opgetrokken.

            Mislukkelingen van de eeuw:

            ‘Mijn broeders’!!??

            Deze wereld omgekeerd.

     

5.         Op mijzelf toepassen...!

            Mijn mislukkingen; tekorten, falen; pijnen.

            Desondanks blijft Jezus ook mij ‘broeder’ of ‘zuster’ noemen.

            Wees niet bevreesd! (vs.06 & 10): i.t.t. soldaten.

            Durf ik dat te geloven?

     

6.         Persoonlijk gebed.