Vorig seizoen‎ > ‎

Week 21 (20 feb)

Thema: De werkelijkheid van de messias

 

 

Inleiding

Welkom allemaal bij deze meditatie. Deze week staan we stil bij de werkelijkheid van de Messias, die opkomt voor het Rijk van God en Hij vraagt ook aan mij om mij daarmee te engageren en mijn geweten uit te (laten) zuiveren.

 

 

Lied:  Herschep ons hart

 

Herschep ons hart

heradem ons verstand

dat wij elkaar

behoeden en doen leven.

 

Maak ons tot uw gemeente

wees de stem

die ons geweten wekt

verberg  U  niet.

 

– 'Verberg U niet' , verberg U niet Heer, wees hier aanwezig; ook ik probeer (voor zover ik dat nog niet gedaan heb) aanwezig te zijn bij Hem die naar mij kijkt met liefdevolle ogen.

 

 

Tekst en meditatie: Matteüs 21, 10-17

 

Toen  hij  Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering  en men vroeg: “Wie is dat?”  Het volk antwoordde: ”Dit is de profeet  Jezus uit Nazaret in Galilea”.

 

-Is Jezus voor mij een  profeet?  Wie is hij op dit moment voor mij ?

 

Zo ging Jezus naar de tempel en joeg alle kopers en verkopers het tempelplein af. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars en de stoeltjes van de duivenverkopers omver en sprak tot

hen:  “Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd, maar gij maakt er een rovershol van”.

 

-De tempelreiniging door Jezus. Waarvan zou ik gereinigd, gezuiverd willen worden?

 

In de tempel kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas ze.

 

-Ik stel mij deze situatie voor met al mijn zintuigen en waag het erop om Jezus te vragen mij te zuiveren, mij te bevrijden of anders gezegd: mijn hart te herscheppen.

 

Maar toen de hogepriesters en schriftgeleerden  de wonderen zagen die Hij deed en de kinderen in de tempel bleven roepen: “Hosanna Zoon van David!” waren ze verontwaardigd en voegden Hem toe: “Hoort Gij wat die daar zeggen?”. Jezus antwoordde hun: ”Zeker! Maar hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt gij u een lofzang bereid ?” Hij liet hen staan en ging de stad uit naar Betanië, waar Hij de nacht doorbracht.

 

-Er is verzet tegen Jezus. Ook hier en nu in mijn eigen omgeving. Hoe ga ik daarmee om?

 

-Ik blik terug op deze meditatie en in een persoonlijk gebed dank ik de Heer  voor wat ik ontvangen heb.

 

Afsluiting met het lied:  Herschep ons hart