Vorig seizoen‎ > ‎

Week 32 (7 mei)

Thema: Een lichaam voor de Geest

 

Wat ik vraag:

dat ik mij laat raken door de kracht van de verrezen Heer

en die in mij toelaat;

dat ik mijn leven in Zijn dienst mag stellen.

 

We nemen een comfortabele houding aan en maken het stil in ons zelf.

We laten onze adem tot rust komen.

Ik laat tot mij doordringen dat ik met iedere ademhaling leven inadem.

Adem – Geest – levenskracht.

 

 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs

(1 Korintiërs 12, 1 en 4-12, Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.

En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.

Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

 

 

Meditatie

 

1. Paulus grijpt in deze brief terug op de gaven van de Geest zoals Jesaja die noemt (Jesaja 11, 2-3): wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, godsvrucht, vreze des Heren.

Ik sta stil bij de gaven die ik – misschien in alle bescheidenheid – in mijzelf herken.

 

2. Paulus zegt: “In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.”

De gaven van de Geest zijn allemaal “relatiegaven” – ze hebben betrekking op mijn relatie  met God, met andere mensen, met de gemeenschap(pen) waarvan ik deel uitmaak.

Ik overweeg hoe ik omga met de gaven, met de mogelijkheden die ik heb ontvangen.

 

3. “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.”

Welk deel van dat lichaam zou ik, gezien mijn specifieke gaven, kunnen zijn?

 

4. Misschien verlang ik naar extra kracht van de Geest.

Het onderstaande gebed – of een gebed tot de Geest in mijn eigen woorden –  kan mij misschien daarbij helpen.

 

Op de achtergrond: Veni Sancte Spiritus

(Taizé, CD Veni Sancte Spiritus 1993, nr. 9, duur 6'32)

https://www.youtube.com/watch?v=Eaet60_DuFY

 

 

Sequentie Veni Sancte Spiritus

 

Kom Heilige Geest

En zend uit de hemel

Een straal van uw licht

 

Kom, Vader van de armen

Kom, Gever van gaven

Kom, Licht van de harten

 

Beste Trooster

Zoete Gast van de Ziel

Zoete Verfrissing

 

In arbeid rust

In onstuimigheid maat

In tranen troost

 

O allerheerlijkst Licht

Vervul het binnenste van het hart

Van uw gelovigen

 

Zonder uw goddelijk gezag

Is er niets in de mens

Is er geen onschuld

 

Was wat vuil is

Besproei wat verdord is

Genees wat gewond is

 

Buig wat verstard is

Verwarm wat verkild is

Leidt wat afgedwaald is

 

Geef uw gelovigen

Die op U vertrouwen

De zeven heilige gaven

 

Geef de verdienste van deugd

Geef een heilvol eind

Geef voortdurende vreugde.

 

(vertaling ontleend aan de Federatie van de heilige Clara)